ภาควิธี น. and นาคฉาย ส. (2018) “HOW THE ROLE OF SECONDARY DATA AFFECTS THE BUSINESS RESEARCH?”, Modern Management Journal, 16(1), pp. 1–14. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134511 (Accessed: 7 July 2022).