ไทยตรง ส. and วัชรศรีโรจน์ บ. (2018) “DEVELOPMENT OF FRUIT RETAIL BUSINESS BY VALUE CHAIN IMPROVEMENT”, Modern Management Journal, 16(1), pp. 47–60. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134518 (Accessed: 7 July 2022).