เจียรมาศ เ. and พิทยาภินันท์ ป. (2018) “CONSUMERS’ REFERRAL PROBABILITY ON MILK SHOPS IN HATYAI CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE”, Modern Management Journal, 16(1), pp. 61–74. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134520 (Accessed: 5 July 2022).