สุขกลั่น อ., สุตตาพงศ์ เ. and ยวงใย ณ. (2018) “CORPORATE COMMUNICATIONS STRATEGY TO CREATE A STRONG ORGANIZATIONAL CULTURE”, Modern Management Journal, 16(1), pp. 75–82. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134521 (Accessed: 7 July 2022).