อายุสุข อ., จูเส้ง ก., ทองฤทธิ์ น., ลอยลิบ น. and คงทองคำ ม. (2018) “THE IMPACT OF OIL PRICE ON INVESTMENT IN ASEAN STOCK MARKETS”, Modern Management Journal, 16(1), pp. 117–128. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134530 (Accessed: 25 June 2022).