พันธุ์วัฒนา พ. (2018) “THE DIRECT INFLUENCE OF CHANGE CLOCK RACING TO CONTEST RED – WHISKERED BULBUL”, Modern Management Journal, 16(1), pp. 141–152. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134534 (Accessed: 7 July 2022).