ปริญญาสุทธินันท์ อ. (2018) “GOOD GOVERNANCE: LESSON LEARNED FROM THUNGTAMSAO COMMUNITY MANAGEMENT”, Modern Management Journal, 16(1), pp. 183–192. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134541 (Accessed: 6 July 2022).