พหรมสาขา ณ สกลนคร ธ., เชิงเชาว์ ช. and และหีม เ. (2019) “THE GUIDELINE FOR OPERATION DEVELOPMENT FOR UNIVERSITY SOCIAL ENGAGEMENT”, Modern Management Journal, 16(2), pp. 1–16. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168357 (Accessed: 7 July 2022).