ศาสตร์แก้ว ฐ., ศันสนีย์วิทยกุล อ. and ประทีป จ. (2019) “PARTICIPATION OF CITIZENS IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN UBON RATCHATHANI PROVINCE”, Modern Management Journal, 16(2), pp. 185–198. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168373 (Accessed: 26 June 2022).