ชีวตระกูลกิจ อ. (2014) “บทบรรณาธิการ”, Modern Management Journal, 11(2). Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16910 (Accessed: 6 July 2022).