เข็มทอง ส. (2014) “แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”, Modern Management Journal, 11(2), pp. 1–10. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16933 (Accessed: 27 June 2022).