แผ่วัฒนากุล ก. and ลือนาม ป. (2014) “การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์”, Modern Management Journal, 11(2), pp. 11–20. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16934 (Accessed: 1 July 2022).