ขันธวิทย์ อ. (2014) “ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย”, Modern Management Journal, 11(2), pp. 58–73. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16938 (Accessed: 25 June 2022).