เกษรบัว ท. and นามสวัสดิ์ อ. (2014) “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล้วย”, Modern Management Journal, 11(2), pp. 74–86. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16939 (Accessed: 7 July 2022).