สีสอาด ส. (2014) “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”, Modern Management Journal, 11(2), pp. 102–111. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16942 (Accessed: 7 July 2022).