เฉียนเลี่ยน น., บุณยรัตพันธุ์ เ. and เสี้ยนสลาย ส. (2014) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศาลยุติธรรมภาค 8”, Modern Management Journal, 11(2), pp. 112–123. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16943 (Accessed: 27 June 2022).