วรคุณากุล ส. and จุ้ยโต เ. (2014) “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”, Modern Management Journal, 11(2), pp. 124–137. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16944 (Accessed: 26 June 2022).