จินดาวงศ์ ณ., มนตรีวัต ป. and โภคพลากรณ์ ไ. (2014) “ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม”, Modern Management Journal, 11(2), pp. 138–150. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16945 (Accessed: 29 June 2022).