เสี่ยงสลัก จ., บุณยรัตพันธ์ เ. and เสี้ยนสลาย ส. (2014) “การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราด”, Modern Management Journal, 11(2), pp. 166–179. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16947 (Accessed: 29 June 2022).