เข็มทอง ส. (2019) “Editorial”, Modern Management Journal, 17(1). Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/205366 (Accessed: 27 June 2022).