สุวรรณเจริญ ว., อิสิชัยสกุล ร., บุณย์เพิ่ม ท. and สมบูรรืสวัสดี อ. (2017) “การพัฒนาตัวแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทย”, Modern Management Journal, 14(2), pp. 129–144. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/207722 (Accessed: 29 June 2022).