มาหมื่น ม., ธรรมเจริญ ย. and พงษ์วิชัย ศ. (2014) “พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร”, Modern Management Journal, 12(1), pp. 90–97. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21258 (Accessed: 7 July 2022).