[1]
ดำรงชัย ด., “บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ”, Mod Manag J, vol. 15, no. 2, pp. 1–12, Mar. 2018.