[1]
เกศมุกดา ณ. and สุทัศน์ ณ อยุธยา ป., “การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้”, Mod Manag J, vol. 15, no. 2, pp. 91–100, Mar. 2018.