[1]
ชุณหเวชสกุล อ., ลักษิตามาศ ด., สันทรานันท์ ด., and หอรุ่งเรือง ด., “กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย”, Mod Manag J, vol. 15, no. 2, pp. 117–130, Mar. 2018.