[1]
ชัยเวช ว., รัตนวิบูลย์สม ว., and ศรีนฤวรรณ ป., “THE DEVELOPMENT CONCEPT OF COMPETITIVENESS MARKETING STRATEGIES OF EXPORT THAI FRESH LONGAN”, Mod Manag J, vol. 14, no. 1, Mar. 2018.