[1]
เข็มทอง ส., “บทบรรณาธิการ”, Mod Manag J, vol. 10, no. 2, Sep. 2013.