[1]
เมธิโยธิน ส., “การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการดำเนินการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่”, Mod Manag J, vol. 10, no. 2, pp. 20–29, Sep. 2013.