[1]
จุ้ยโต เ., “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”, Mod Manag J, vol. 10, no. 1, pp. 26–38, Sep. 2013.