[1]
รุ่งปัจฉิม ช., “การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน”, Mod Manag J, vol. 8, no. 2, pp. 111–119, Sep. 2013.