[1]
เข็มทอง ส. and เกียรติวัชรชัย ก., “การประเมินความพึงพอใจการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”, Mod Manag J, vol. 9, no. 2, pp. 41–53, Sep. 2013.