[1]
สิทธิเลิศประสิทธิ์ ส., “นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”, Mod Manag J, vol. 9, no. 1, pp. 18–26, Sep. 2013.