[1]
ยี่แพร่ โ., ยมนาค ต., and บุณย์เพิ่ม ท., “การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”, Mod Manag J, vol. 9, no. 1, pp. 56–68, Sep. 2013.