[1]
ภาควิธี น. and นาคฉาย ส., “HOW THE ROLE OF SECONDARY DATA AFFECTS THE BUSINESS RESEARCH?”, Mod Manag J, vol. 16, no. 1, pp. 1–14, Jul. 2018.