[1]
เดชนครินทร์ ส., ยินเจริญ ธ., and อารยะญาณ อ., “THE RELATIONSHIP AMONG SOCIAL SUPPORT, TRUST AND PURCHASE INTENTIONS ON SOCIAL COMMERCE”, Mod Manag J, vol. 16, no. 2, pp. 71–82, Jan. 2019.