[1]
ชีวตระกูลกิจ อ., “บทบรรณาธิการ”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, Mar. 2014.