[1]
เข็มทอง ส., “แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, pp. 1–10, Mar. 2014.