[1]
แผ่วัฒนากุล ก. and ลือนาม ป., “การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, pp. 11–20, Mar. 2014.