[1]
ชรัญญ์ชัย ช., “การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย : ข้อเสนอการให้องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมทางการบริหารท้องถิ่นเบื้องต้นแก่ผู้เรียน”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, pp. 21–29, Mar. 2014.