[1]
ขันธวิทย์ อ., “ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, pp. 58–73, Mar. 2014.