[1]
เกษรบัว ท. and นามสวัสดิ์ อ., “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล้วย”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, pp. 74–86, Mar. 2014.