[1]
สีสอาด ส., “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, pp. 102–111, Mar. 2014.