[1]
เฉียนเลี่ยน น., บุณยรัตพันธุ์ เ., and เสี้ยนสลาย ส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศาลยุติธรรมภาค 8”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, pp. 112–123, Mar. 2014.