[1]
วรคุณากุล ส. and จุ้ยโต เ., “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, pp. 124–137, Mar. 2014.