[1]
จินดาวงศ์ ณ., มนตรีวัต ป., and โภคพลากรณ์ ไ., “ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, pp. 138–150, Mar. 2014.