[1]
เสี่ยงสลัก จ., บุณยรัตพันธ์ เ., and เสี้ยนสลาย ส., “การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราด”, Mod Manag J, vol. 11, no. 2, pp. 166–179, Mar. 2014.