[1]
สุวรรณเจริญ ว., อิสิชัยสกุล ร., บุณย์เพิ่ม ท., and สมบูรรืสวัสดี อ., “การพัฒนาตัวแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทย”, Mod Manag J, vol. 14, no. 2, pp. 129–144, Aug. 2017.