[1]
มาหมื่น ม., ธรรมเจริญ ย., and พงษ์วิชัย ศ., “พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร”, Mod Manag J, vol. 12, no. 1, pp. 90–97, Aug. 2014.