ดำรงชัย ด. “บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ”. Modern Management Journal, vol. 15, no. 2, Mar. 2018, pp. 1-12, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116128.