เกศมุกดา ณ., and สุทัศน์ ณ อยุธยา ป. “การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้”. Modern Management Journal, vol. 15, no. 2, Mar. 2018, pp. 91-100, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116311.